Accepted Papers

Accepted Papers

Accepted Papers At 25th International Computer Conference, Computer Society Of Iran

Papers accepted for oral presentation


The list of papers accepted for oral presentation are listed as belowPaper Code Title
4 یک شبکه عصبی کانولوشنی هیستوگرامی برای شناسایی حالت چهره
9 ارائه‌ی یک الگوریتم خوشه‌بندی برای شبکه‌های تعامل پروتئینی بر اساس الگوریتم خوشه‌بندی مارکوو
10 Offline Persian Handwriting Recognition with CNN and RNN-CTC
15 ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه
19 Using a New Approach in Deep Dictionary Learning to Handwriting Number Classification
21 کاهش نرخ سالمندی واحد حساب و منطق با متعادل کردن بارکاری هسته ها
22 رویکرد چند وظیفه‌ای برای یافتن زیرفضای مشترک بین افراد در سیستم‌های تشخیص احساس از روی سیگنال EEG
29 زمان بندی مجدد تراشه های قابل بازپیکربندی به صورت تکاملی با هدف بهبود پالس ساعت
32 Title Generation and Keyphrase Extraction from Persian Scientific Texts
34 نظریه بازی و یادگیری: حرکت از نقطه تعادل نش به سمت بهینگی پارتو
38 Design and collecting the speaker independent data set of voice commands for controlling the smart home appliances based on Persian speech
41 Design, collection and evaluation of Persian data sets in real conditions for in-car voice command detection
43 FKNDT: a Flexible Kernel by Negotiating between Data-dependent Kernel Learning and Task-dependent Kernel Learning
53 A Secure and Efficient Mobile Payment Protocol with Fair-Exchange Feature
56 Sentiment analysis of text using Rhetorical Structure Theory
59 ارزیابی و تحلیل امنیت لایۀ فیزیکی در شبکه های بی سیم مشارکتی با رله انتخابی به روش بهینه
60 ClusterRank: A fast multi-label feature selection method based on k-means and L2-norm
61 PB-IFMC: A Selective Soft Error Protection Method Based on Instruction Fault Masking Capability
63 الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گراف‌ها
74 Automated Segmentation of Cardiac Fats On Computed Tomography Based On Textural Features
76 Prediction of MEMS-based INS Error using Interval Type-2 Fuzzy Logic System in INS/GPS Integration
77 An ID-Based Privacy-Preserving Public Auditing Protocol for Shared Data in Cloud Storage
78 تصمیم‌یار قاضی در مورد پرونده‌های کیفری با استفاده از معماری biLSTM
85 به کارگيري معيار فازي انتخاب ويژگي چندهدفه در يادگيري بی نظارت
88 رفع ناهمخوانی به کمک خوشه بندی در فضای معنايی پنهان
89 Maximum Separability by L-shapes
97 High Accuracy Multi-input DNA Logic Gate using the Spatially Localized DNA structures
100 قرنطینه سازی تروجان‌های سخت افزاری در پردازنده‌های عام منظوره با روش های مبتنی بر مترجم
101 An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications
110 بهبود یک پروتکل احراز اصالت سبک وزن برای سرویس های موبایلی توزیع شده مبتنی بر فضای ابری
111 استفاده از روش های انتقال یادگیری و تطبیق دامنه برای بازشناسی احساس گفتار بین دادگانی
115 Aspect Term Extraction For Fine-Grained Sentiment Analysis Based On Deep CNN
119 استخراج خودکار مدل تغییرپذیری خانواده فرآيندهای حرفه در خط محصول نرم‌افزار با استفاده از فرآیندکاوی
125 An Adaptive Strategy for Blacklisting in IEEE 802.15.4e TSCH-Based Networks
127 ارائه روشی برای تخمین مقادیر از دست رفته برای دادگان پزشکی مبتنی بر مقادیر همسایگان در فضای ویژگی های انتخابی
130 A Transfer Learning Algorithm Based on Linear Regression for Between-Subjects Classification of EEG Data
135 Characterizing the Energy Consumption and Maximum Coverage of 802.15.1 V4.2 for Wearable Home-care Monitoring Systems
139 برنده می‌شوم؟» پرسش و پاسخ چندگزینه‌ای فارسی»
140 Optimizing dynamic pricing demand response algorithm using reinforcement learning in smart grid
141 تحلیل و بهبود یک طرح احراز اصالت در شبکه‌های اینترنت خودرویی
142 استفاده از یادگیری عمیق در تخمین حجم بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب
143 Gland Segmentation in Histopathological Images by Deep Neural Network
146 A Low-Cost Distributed Mapping for Large-Scale Applications of Reconfigurable Computing Systems
147 A test case design method for context aware android applications
150 ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه‌بندی گراف برای سیستم‌های توصیه‌گر
153 ارائه یک روش تشخیص برای مقابله با حملات Amplification در شبکه های نرم افزار محور
156 کنترل ترافیک مبتنی بر سیستم های چندعامله
160 تحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبک‌‌وزن شرما و همکاران
161 Automated Iris Segmentation and Robust features Extraction Based on parallel SURF Feature Model
164 تحمل‌پذیریِ اشکال در حس‌گرهای اینترنت اشیا با استفاده از شبکه‌های عصبی
165 An Ontology-based Open Data Interoperability Approach for Cross-Domain Government Data Services
167 Electric Vehicles Driving Range and Energy Consumption Investigation: A Comparative Study of Machine Learning Techniques
169 Improving the performance of computer networks with a congestion control approach around the optimal router queue length
170 طبقه بندی چند برچسبه تکه ای-خطی مبتنی بر ساختار سلول بندی پهن-حاشیه
173 Image Inpainting by Adaptive Fusion of Variable Spline Interpolations
174 بررسی تاثیر افزایش زیرباند در مدل سازی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی
176 Localization of Fetal Head in Ultrasound Images by Multiscale View and Deep Neural Networks
178 توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار
186 کُدگذاریِ تطبیق پپذیرِ منبع برای ارسالِ مقیّد به تأخیرِ داده ها توسط تجهیزات حسگری اینترنت اشیاء با قابلیت برداشتِ انرژي
187 Subspace Learning Augmented with Class Conditional Probability Estimation Based on SVM Classifier in Domain Adaptation
193 Robustness and Imperceptibility Enhancement in Watermarked Images by Color Transformation
197 کمپرسور مغناطیسی تقریبی بر پایه ‏ی منطق درون حافظه ‏ای
201 تاثير استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد سیستم‌های تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق نویز
202 Machine Learning-based Interference Detection in GPGPU Concurrent Kernel Execution
203 StarGAN based Facial Expression Transfer for Anime Characters
204 Joint VNF Load balancing and service Auto-Scaling in NFV with Multimedia case study
208 تکرار پویای داده مبتنی بر توازن بار کاری در شبکه ذخیره سازی ابری
211 تخصیص ماشین‌های مجازی در رایانش ابری توزیع شده با دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر
234 تشکیل ماتریس نگاشت برای جهت یابی همدوس منابع باند پهن


Poster papers


The list of papers accepted as poster are listed as belowPaper Code Title
7 Mining the Cluster-level Properties of Bots Network Activities
18 تشخیص تصویر جعلی صورت با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق
25 Improvement of Mask R-CNN for object detection and segmentation
30 ارائه‌ی یک روش به منظور بهبود روش‌های تخصیص منابع در برش‌بندی شبکه
33 تشخیص کدهای تکراری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
44 Detect hidden message in reverse timestamp in Farsi
75 Effective Detection of GNSS Spoofing Attack using a Multi-Layer Perceptron Neural Network Classifier Trained by PSO
79 کنترل‌کننده توزیع‌شده تکاملی بکاربرده شده برای كنترل فرکانسی ریزشبکه‌ها
81 MLPSO: A filter multi-label feature selection based on Particle swarm optimization
83 An Improvement for the Sundaresan group ownership transfer protocol
84 ارائه رویکردی کمی برای ارزیابی طراحی جایگزین براساس تخمین کارایی داده گرا
92 مهاجرت نرم افزار به ابر با رویکرد برنامه محور و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
99 Convergence of Fog Computing and RTRS Paradigms in IoT Environments: A Survey of Data Management Solutuions
105 Persian Accents Identification Using Modeling of Speech Articulatory Features
108 بررسی عملکرد شبکه دسترسی رادیویی نسل پنجم شبکه تلفن همراه
109 Robust Software Defined Networks through Dynamic MiddleBox Selection
114 شناسایی سرطان با استفاده از الگوهای مکرر
116 A Novel Design of Domino XOR Gate
118 A Metamodel for Security Aspects of Android Applications based on the Knowledge Discovery Metamodel
129 Efficient Pattern Matching Algorithms for DNA Sequences
132 به سوی الگوی جدید معماری «بورد-المنت» در خط تولید نرم‌افزار
144 ارائه یک مدل کنترل دسترسی برای رایانش مه در اینترنت اشیاء
145 Bio-Inspired Nonvolatile and Low-Cost Spin-Based 2-Bit per Cell Memory
151 محاسبه اعتماد در اینترنت اشیا اجتماعی با در نظر گرفتن حسن نیت کاربران و کیفیت سرویس‌ اشیا
152 بهبود امنیت شبکه‌هاي ادهاک سيار مبتني بر ابر با استفاده از شبکه‌ تعریف‌شده نرم‌افزاری
155 ارائه راهکاری جهت کاهش نرخ هشدار نادرست در سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین
159 Incremental Matrix Factorization for Recommender Systems
179 A Multi-objective Task Scheduling Method for Embedded System Design
182 روش بهبودیافته ریزتجمیع چند متغیره و داده‌گرا مبتنی بر خوشه‌بندی
183 Accelerating Robust Watermarking through Parallelization
184 انتخاب بهترین گراف ها بر مبنای مقدار بزرگترین ویژه لاپلاسین، جهت ترکیب به منظور افزایش دقت انتشار برچسب
190 A comparison study of two well-known fault localization methods
198 تشخیص ناهنجاری بات نت های حوزة اینترنت اشیاء مبتنی بر ترکیب روش های یادگیری دسته ای و جریانی
221 Introducing a new method for early detection of distributed denial of service attack on software defined networks
227 An improved multi-objective genetic algorithm for revealing community structures of complex networks