مقالات پذیرفته شده

مقالات پذیرفته شده

مقالات پذیرفته شده در «بیست و پنجمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران»

مقالات پذیرفته شده برای ارائه شفاهی


در زیر لیست مقالات پذیرفته شده برای ارائه شفاهی آورده شده است:کد مقاله عنوان مقاله
۴ یک شبکه عصبی کانولوشنی هیستوگرامی برای شناسایی حالت چهره
۹ ارائه‌ی یک الگوریتم خوشه‌بندی برای شبکه‌های تعامل پروتئینی بر اساس الگوریتم خوشه‌بندی مارکوو
۱۰ Offline Persian Handwriting Recognition with CNN and RNN-CTC
۱۵ ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه
۱۹ Using a New Approach in Deep Dictionary Learning to Handwriting Number Classification
۲۱ کاهش نرخ سالمندی واحد حساب و منطق با متعادل کردن بارکاری هسته ها
۲۲ رویکرد چند وظیفه‌ای برای یافتن زیرفضای مشترک بین افراد در سیستم‌های تشخیص احساس از روی سیگنال EEG
۲۹ زمان بندی مجدد تراشه های قابل بازپیکربندی به صورت تکاملی با هدف بهبود پالس ساعت
۳۲ Title Generation and Keyphrase Extraction from Persian Scientific Texts
۳۴ نظریه بازی و یادگیری: حرکت از نقطه تعادل نش به سمت بهینگی پارتو
۳۸ Design and collecting the speaker independent data set of voice commands for controlling the smart home appliances based on Persian speech
۴۱ Design, collection and evaluation of Persian data sets in real conditions for in-car voice command detection
۴۳ FKNDT: a Flexible Kernel by Negotiating between Data-dependent Kernel Learning and Task-dependent Kernel Learning
۵۳ A Secure and Efficient Mobile Payment Protocol with Fair-Exchange Feature
۵۶ Sentiment analysis of text using Rhetorical Structure Theory
۵۹ ارزیابی و تحلیل امنیت لایۀ فیزیکی در شبکه های بی سیم مشارکتی با رله انتخابی به روش بهینه
۶۰ ClusterRank: A fast multi-label feature selection method based on k-means and L2-norm
۶۱ PB-IFMC: A Selective Soft Error Protection Method Based on Instruction Fault Masking Capability
۶۳ الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گراف‌ها
۷۴ Automated Segmentation of Cardiac Fats On Computed Tomography Based On Textural Features
۷۶ Prediction of MEMS-based INS Error using Interval Type-2 Fuzzy Logic System in INS/GPS Integration
۷۷ An ID-Based Privacy-Preserving Public Auditing Protocol for Shared Data in Cloud Storage
۷۸ تصمیم‌یار قاضی در مورد پرونده‌های کیفری با استفاده از معماری biLSTM
۸۵ به کارگيري معيار فازي انتخاب ويژگي چندهدفه در يادگيري بی نظارت
۸۸ رفع ناهمخوانی به کمک خوشه بندی در فضای معنايی پنهان
۸۹ Maximum Separability by L-shapes
۹۷ High Accuracy Multi-input DNA Logic Gate using the Spatially Localized DNA structures
۱۰۰ قرنطینه سازی تروجان‌های سخت افزاری در پردازنده‌های عام منظوره با روش های مبتنی بر مترجم
۱۰۱ An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications
۱۱۰ بهبود یک پروتکل احراز اصالت سبک وزن برای سرویس های موبایلی توزیع شده مبتنی بر فضای ابری
۱۱۱ استفاده از روش های انتقال یادگیری و تطبیق دامنه برای بازشناسی احساس گفتار بین دادگانی
۱۱۵ Aspect Term Extraction For Fine-Grained Sentiment Analysis Based On Deep CNN
۱۱۹ استخراج خودکار مدل تغییرپذیری خانواده فرآيندهای حرفه در خط محصول نرم‌افزار با استفاده از فرآیندکاوی
۱۲۵ An Adaptive Strategy for Blacklisting in IEEE 802.15.4e TSCH-Based Networks
۱۲۷ ارائه روشی برای تخمین مقادیر از دست رفته برای دادگان پزشکی مبتنی بر مقادیر همسایگان در فضای ویژگی های انتخابی
۱۳۰ A Transfer Learning Algorithm Based on Linear Regression for Between-Subjects Classification of EEG Data
۱۳۵ Characterizing the Energy Consumption and Maximum Coverage of 802.15.1 V4.2 for Wearable Home-care Monitoring Systems
۱۳۹ برنده می‌شوم؟» پرسش و پاسخ چندگزینه‌ای فارسی»
۱۴۰ Optimizing dynamic pricing demand response algorithm using reinforcement learning in smart grid
۱۴۱ تحلیل و بهبود یک طرح احراز اصالت در شبکه‌های اینترنت خودرویی
۱۴۲ استفاده از یادگیری عمیق در تخمین حجم بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب
۱۴۳ Gland Segmentation in Histopathological Images by Deep Neural Network
۱۴۶ A Low-Cost Distributed Mapping for Large-Scale Applications of Reconfigurable Computing Systems
۱۴۷ A test case design method for context aware android applications
۱۵۰ ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه‌بندی گراف برای سیستم‌های توصیه‌گر
۱۵۳ ارائه یک روش تشخیص برای مقابله با حملات Amplification در شبکه های نرم افزار محور
۱۵۴ کنترل ترافیک مبتنی بر سیستم های چندعامله
۱۶۰ تحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبک‌‌وزن شرما و همکاران
۱۶۱ Automated Iris Segmentation and Robust features Extraction Based on parallel SURF Feature Model
۱۶۴ تحمل‌پذیریِ اشکال در حس‌گرهای اینترنت اشیا با استفاده از شبکه‌های عصبی
۱۶۵ An Ontology-based Open Data Interoperability Approach for Cross-Domain Government Data Services
۱۶۷ Electric Vehicles Driving Range and Energy Consumption Investigation: A Comparative Study of Machine Learning Techniques
۱۶۹ Improving the performance of computer networks with a congestion control approach around the optimal router queue length
۱۷۰ طبقه بندی چند برچسبه تکه ای-خطی مبتنی بر ساختار سلول بندی پهن-حاشیه
۱۷۳ Image Inpainting by Adaptive Fusion of Variable Spline Interpolations
۱۷۴ بررسی تاثیر افزایش زیرباند در مدل سازی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی
۱۷۶ Localization of Fetal Head in Ultrasound Images by Multiscale View and Deep Neural Networks
۱۷۸ توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار
۱۸۶ کُدگذاریِ تطبیق پپذیرِ منبع برای ارسالِ مقیّد به تأخیرِ داده ها توسط تجهیزات حسگری اینترنت اشیاء با قابلیت برداشتِ انرژي
۱۸۷ Subspace Learning Augmented with Class Conditional Probability Estimation Based on SVM Classifier in Domain Adaptation
۱۹۳ Robustness and Imperceptibility Enhancement in Watermarked Images by Color Transformation
۱۹۷ کمپرسور مغناطیسی تقریبی بر پایه ‏ی منطق درون حافظه ‏ای
۲۰۱ تاثير استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد سیستم‌های تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق نویز
۲۰۲ Machine Learning-based Interference Detection in GPGPU Concurrent Kernel Execution
۲۰۳ StarGAN based Facial Expression Transfer for Anime Characters
۲۰۴ Joint VNF Load balancing and service Auto-Scaling in NFV with Multimedia case study
۲۰۸ تکرار پویای داده مبتنی بر توازن بار کاری در شبکه ذخیره سازی ابری
۲۱۱ تخصیص ماشین‌های مجازی در رایانش ابری توزیع شده با دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر
۲۳۴ تشکیل ماتریس نگاشت برای جهت یابی همدوس منابع باند پهن


مقالات پوستر


در زیر لیست مقالات پذیرش شده به عنوان پوستر آورده شده است:کد مقاله عنوان مقاله
۷ Mining the Cluster-level Properties of Bots Network Activities
۱۸ تشخیص تصویر جعلی صورت با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق
۲۵ Improvement of Mask R-CNN for object detection and segmentation
۳۰ ارائه‌ی یک روش به منظور بهبود روش‌های تخصیص منابع در برش‌بندی شبکه
۳۳ تشخیص کدهای تکراری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
۴۴ Detect hidden message in reverse timestamp in Farsi
۷۵ Effective Detection of GNSS Spoofing Attack using a Multi-Layer Perceptron Neural Network Classifier Trained by PSO
۷۹ کنترل‌کننده توزیع‌شده تکاملی بکاربرده شده برای كنترل فرکانسی ریزشبکه‌ها
۸۱ MLPSO: A filter multi-label feature selection based on Particle swarm optimization
۸۳ An Improvement for the Sundaresan group ownership transfer protocol
۸۴ ارائه رویکردی کمی برای ارزیابی طراحی جایگزین براساس تخمین کارایی داده گرا
۹۲ مهاجرت نرم افزار به ابر با رویکرد برنامه محور و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
۹۹ Convergence of Fog Computing and RTRS Paradigms in IoT Environments: A Survey of Data Management Solutuions
۱۰۵ Persian Accents Identification Using Modeling of Speech Articulatory Features
۱۰۸ بررسی عملکرد شبکه دسترسی رادیویی نسل پنجم شبکه تلفن همراه
۱۰۹ Robust Software Defined Networks through Dynamic MiddleBox Selection
۱۱۴ شناسایی سرطان با استفاده از الگوهای مکرر
۱۱۶ A Novel Design of Domino XOR Gate
۱۱۸ A Metamodel for Security Aspects of Android Applications based on the Knowledge Discovery Metamodel
۱۲۹ Efficient Pattern Matching Algorithms for DNA Sequences
۱۳۲ به سوی الگوی جدید معماری «بورد-المنت» در خط تولید نرم‌افزار
۱۴۴ ارائه یک مدل کنترل دسترسی برای رایانش مه در اینترنت اشیاء
۱۴۵ Bio-Inspired Nonvolatile and Low-Cost Spin-Based 2-Bit per Cell Memory
۱۵۱ محاسبه اعتماد در اینترنت اشیا اجتماعی با در نظر گرفتن حسن نیت کاربران و کیفیت سرویس‌ اشیا
۱۵۲ بهبود امنیت شبکه‌هاي ادهاک سيار مبتني بر ابر با استفاده از شبکه‌ تعریف‌شده نرم‌افزاری
۱۵۵ ارائه راهکاری جهت کاهش نرخ هشدار نادرست در سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین
۱۵۹ Incremental Matrix Factorization for Recommender Systems
۱۷۹ A Multi-objective Task Scheduling Method for Embedded System Design
۱۸۲ روش بهبودیافته ریزتجمیع چند متغیره و داده‌گرا مبتنی بر خوشه‌بندی
۱۸۳ Accelerating Robust Watermarking through Parallelization
۱۸۴ انتخاب بهترین گراف ها بر مبنای مقدار بزرگترین ویژه لاپلاسین، جهت ترکیب به منظور افزایش دقت انتشار برچسب
۱۹۰ A comparison study of two well-known fault localization methods
۱۹۸ تشخیص ناهنجاری بات نت های حوزة اینترنت اشیاء مبتنی بر ترکیب روش های یادگیری دسته ای و جریانی
۲۲۱ Introducing a new method for early detection of distributed denial of service attack on software defined networks
۲۲۷ An improved multi-objective genetic algorithm for revealing community structures of complex networks