درخواست محل اسکان

درخواست محل اسکان

درخواست محل اسکان کنفرانس این دوره

شرکت کنندگانی که متقاضی اسکان در شب چهارشنبه ۱۱ دی ماه می باشند می بایست درخواست خود را حداکثر تا بعد از ظهر روز یکشنبه ۸ دی ماه به همراه تصویر کارت ملی به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. بدیهی است برای درخواست‌هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. لطفاً عنوان ایمیل ارسالی را نیز "درخواست محل اسکان" قرار داده و در متن ایمیل شماره مقاله و نام فرد درخواست دهنده را ذکر نمایید. بدیهی است که برای هر مقاله ثبت نام شده صرفاً یک شرکت کننده می تواند درخواست اسکان دهد.