کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

dr.sharifi

دکتر محسن شریفی

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.kahani

دکتر محسن کاهانی

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
dr.movaghar

دکتر علی موقر رحیم آبادی

استاد، دانشگاه صنعتی شریف
dr.abdollahzadeh

دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
dr.analoei

دکتر مرتضی آنالویی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.abdollahi azgomi

دکتر محمد عبداللهی ازگمی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.Mohammad Reza Kangavari

دکتر محمدرضا کنگاوری

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.moradi

دکتر هادی مرادی

دانشیار، دانشگاه تهران
dr.soryani

دکتر محسن سریانی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.khonsari

دکتر احمد خونساری

دانشیار، دانشگاه تهران
dr.hesabi

دکتر شاهین حسابی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
dr.adel rahmani

دکتر عادل ترکمان رحمانی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران