تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم

تاریخ ثبت نام، ارسال آثار، و برگزاری کارگاه ها

مهلت ارسال مقالات:
۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۸
اعلام نتایج داوران:
۲۰ آذرماه ۱۳۹۸
ارسال نسخه‌ی نهایی مقالات داوران شده:
۳۰ آذرماه ۱۳۹۸