کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

dr.zakeri

دکتر جبارعلی ذاکری

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

رئیس افتخاری کنفرانس

dr.habibi

دکتر جعفر حبیبی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

رئیس افتخاری کنفرانس

Dr Akbari

دکتر احمد اکبری ازیرانی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

رئیس کنفرانس

dr.minaei

دکتر بهروز مینایی بیدگلی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کنفرانس

dr.sharifi

دکتر محسن شریفی

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر علمی کنفرانس

dr.jahed

دکتر محمدرضا جاهدمطلق

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول امور مالی

dr.entezari

دکتر رضا انتظاری ملکی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر اجرایی

dr.fazeli

دکتر مهدی فاضلی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول روابط عمومی

dr-zare-pour

دکتر عیسی زارع‌پور

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول کارگاه‌ها و نشست‌ها

dr.vesal-hakami

دکتر وصال حکمی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول کارگاه‌ها و نشست‌ها

dr.ashtiani

دکتر مهرداد آشتیانی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول وب، اینترنت و تبلیغات

dr.rahmani

دکتر حسین رحمانی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول وب، اینترنت و تبلیغات

dr.mozayeni

دکتر ناصر مزینی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول انتشارات

dr.monazzah

دکتر امیر مهدی حسینی منزه

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول انتشارات

dr.movahedi

دکتر زینب موحدی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول روابط عمومی

dr.falahati

دکتر هاجر فلاحتی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول بخش نمایشگاه

mashhoun

مهندس هاشم مشحون

دانشگاه علم و صنعت ایران

هماهنگی داخلی

dr.beitollahi

دکتر حاکم بیت اللهی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر اجرایی