برنامه کنفرانس

برنامه کنفرانس

قابل توجه شرکت‌کنندگان محترم مکان برگزاری کنفرانس دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی کامپیوتر خواهد بود.

این بخش به زودی تکمیل خواهد شد