برنامه کنفرانس

برنامه کنفرانس

قابل توجه شرکت‌کنندگان محترم:

  •   * مکان برگزاری کنفرانس دانشگاه علم و صنعت، مجتمع امام خمینی خواهد بود.

  • ** امکان ثبت نام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و در تمام ساعات برگزاری کنفرانس برای شرکت کنندگان فراهم خواهد بود.

  •       برنامه کنفرانس از این لینک قابل دانلود است

  •       برای دانلود جرئیات کارگاه‌ها این لینک قابل دانلود است
۸:۳۰ - ۸:۰۰ ثبت نام
۱۰:۰۰ - ۸:۳۰ افتتاحیه
۱۰:۳۰ - ۱۰:۰۰ پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۱)
۱۲:۰۰ - ۱۰:۳۰ سخنرانی‌های کلیدی ۱ و ۲
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰ زمان صرف ناهار و ادای نماز
۱۵:۱۰ - ۱۳:۳۰
سالن A شبکه‌های آینده مقالات ۱۵ - ۱۲۵ - ۱۴۰ - ۱۶۹ - ۲۰۴ سالن B محاسبات توزیع‌شده مقالات ۱۴۶ - ۱۷۸ - ۱۸۶ - ۲۰۸ - ۲۱۱ سالن C هوش مصنوعی مقالات ۹ - ۱۰ - ۱۹ - ۱۱۵ - ۲۰۳
۱۵:۳۰ - ۱۵:۱۰ پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۱)
۱۶:۳۰ - ۱۵:۳۰
سالن A مهندسی نرم‌افزار مقالات ۳۴ - ۱۱۹ - ۱۴۷ سالن B پردازش سیگنال مقالات ۴۱ - ۷۶ - ۲۰۱ سالن C هوش مصنوعی مقالات ۳۲ - ۶۰ - ۱۸۷
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ نشست صنعتی
۱۰:۰۰ - ۸:۰۰ سالن A امنیت کامپیوتر مقالات ۵۹ - ۷۷ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۴۱ - ۱۶۰ سالن B معماری کامپیوتر مقالات ۲۱ - ۲۹ - ۶۱ - ۱۳۵ - ۱۷۴ - ۱۹۷ سالن C هوش مصنوعی مقالات ۴۳ - ۸۵ - ۱۳۹ - ۱۵۴ - ۱۶۱ - ۱۷۰ - ۲۳۴
۱۰:۳۰ - ۱۰:۰۰ پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۲)
۱۲:۰۰ - ۱۰:۳۰ سخنرانی‌های کلیدی ۳و ۴
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰ زمان صرف ناهار و ادای نماز
۱۵:۱۰ - ۱۳:۳۰
سالن A علوم داده مقالات ۸۹ - ۱۲۷ - ۱۵۰ - ۱۶۵ - ۲۰۲ سالن B پردازش سیگنال مقالات ۳۸ - ۷۴ - ۱۴۳ - ۱۶۴ - ۱۷۶ سالن C سامانه‌های شناختی مقالات ۶۳ - ۷۸ - ۸۸ - ۹۷ - ۱۱۱
۱۵:۳۰ - ۱۵:۱۰ پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۲)
۱۶:۳۰ - ۱۵:۳۰
سالن A امنیت کامپیوتر مقالات ۵۳ - ۱۱۰ - ۱۵۳ سالن B پردازش سیگنال مقالات ۴ - ۱۷۳ - ۱۹۳ سالن C سامانه‌های شناختی مقالات ۲۲ - ۵۶ - ۱۳۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ اختتامیه و اعطای جوایز به مقالات برتر

شماره مقالات پوستری روز اول: 7، 18، 25، 30، 33، 44، 75، 79، 81، 83، 84، 92، 99، 105، 108، 109، 114، 116
شماره مقالات پوستری روز دوم: 118، 129، 132، 144، 145، 151، 152، 155، 159، 179، 182، 183، 184، 190، 198، 221 ، 227چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن A (شبکه‌های آینده)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۱۵ ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه امیرحسین طاهری چهارشنبه ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ دکتر زینب موحدی

دکتر محمد اکبری
۱۲۵ An Adaptive Strategy for Blacklisting in IEEE 802.15.4e TSCH-Based Networks مهبد حمزه چهارشنبه ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰
۱۴۰ Optimizing dynamic pricing demand response algorithm using reinforcement learning in smart grid رضا باقرپور چهارشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰
۱۶۹ Improving the performance of computer networks with a congestion control approach around the optimal router queue length محمدحسین هاشمی چهارشنبه ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰
۲۰۴ Joint VNF Load balancing and service Auto-Scaling in NFV with Multimedia case study محمدامین نوریان چهارشنبه ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰


چهارشنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن B (محاسبات توزیع‌شده)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۱۴۶ A Low-Cost Distributed Mapping for Large-Scale Applications of Reconfigurable Computing Systems سیدمهدی محتوی‌پور چهارشنبه ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ آقای دکتر خونساری

دکتر سعید پارسا
۱۷۸ توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار مینا یعقوبی‌کیا چهارشنبه ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰
۱۸۶ کُدگذاریِ تطبیق پپذیرِ منبع برای ارسالِ مقیّد به تأخیرِ داده ها توسط تجهیزات حسگری اینترنت اشیاء با قابلیت برداشتِ انرژي فرنوش نامجونیا چهارشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰
۲۰۸ تکرار پویای داده مبتنی بر توازن بار کاری در شبکه ذخیره سازی ابری علی ماجد چهارشنبه ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰
۲۱۱ تخصیص ماشین‌های مجازی در رایانش ابری توزیع شده با دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر مهدیه دالوند چهارشنبه ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰


چهارشنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن C (هوش مصنوعی)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۹ ارائه‌ی یک الگوریتم خوشه‌بندی برای شبکه‌های تعامل پروتئینی بر اساس الگوریتم خوشه‌بندی مارکوو میرعماد باقری چهارشنبه ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ دکتر کامبیز بدیع

دکتر صالح اعتمادی
۱۰ Offline Persian Handwriting Recognition with CNN and RNN-CTC پویا جعفرزاده چهارشنبه ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰
۱۹ Using a New Approach in Deep Dictionary Learning to Handwriting Number Classification آزاده منتظری چهارشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰
۱۱۵ Aspect Term Extraction For Fine-Grained Sentiment Analysis Based On Deep CNN علی عالمی چهارشنبه ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰
۲۰۳ StarGAN based Facial Expression Transfer for Anime Characters مجید مبینی چهارشنبه ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰


چهارشنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن A (مهندسی نرم‌افزار)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۳۴ نظریه بازی و یادگیری: حرکت از نقطه تعادل نش به سمت بهینگی پارتو سیده فاطمه نورانی چهارشنبه ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ آقای دکتر عبداله‌زاده

دکتر مهرداد آشتیانی
۱۱۹ استخراج خودکار مدل تغییرپذیری خانواده فرآيندهای حرفه در خط محصول نرم‌افزار با استفاده از فرآیندکاوی صدیقه خوشنویس چهارشنبه ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰
۱۴۷ A test case design method for context aware android applications زهرا شفیعی چهارشنبه ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰


چهارشنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن B (پردازش سیگنال)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۴۱ Design, collection and evaluation of Persian data sets in real conditions for in-car voice command detection فاطمه نظری چهارشنبه ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ آقای دکتر سریانی

دکتر شیما طبیبیان
۷۶ Prediction of MEMS-based INS Error using Interval Type-2 Fuzzy Logic System in INS/GPS Integration سید محمدرضا موسوی چهارشنبه ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰
۲۰۱ تاثير استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد سیستم‌های تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق نویز محسن محمدی چهارشنبه ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰


چهارشنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن C (هوش مصنوعی)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۳۲ Title Generation and Keyphrase Extraction from Persian Scientific Texts مهدی محسنی چهارشنبه ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ دکتر عادل ترکمان رحمانی

دکتر هشام فیلی
۶۰ ClusterRank: A fast multi-label feature selection method based on k-means and L2-norm امین هاشمی چهارشنبه ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰
۱۸۷ Subspace Learning Augmented with Class Conditional Probability Estimation Based on SVM Classifier in Domain Adaptation الهام هاتفی چهارشنبه ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰


پنج شنبه - ۸ تا ۱۰ - سالن A (امنیت کامپیوتر)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۵۹ ارزیابی و تحلیل امنیت لایۀ فیزیکی در شبکه های بی سیم مشارکتی با رله انتخابی به روش بهینه پریناز کاوندی پنج‌شنبه ۸:۲۰ - ۸ دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دکتر نصور باقری
۷۷ An ID-Based Privacy-Preserving Integrity Verification of Shared Data Over Untrusted Cloud ریحانه ربانی نژاد پنج‌شنبه ۸:۴۰ - ۸:۲۰
۱۰۰ قرنطینه‌سازی تروجان‌های سخت‌افزاری در پردازنده‌های عام‌منظوره با روش‌های مبتنی بر مترجم فرناز قطب الدینی پنج‌شنبه ۹:۰۰ - ۸:۴۰
۱۰۱ An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications مهدی نیکوقدم پنج‌شنبه ۹:۲۰ - ۹:۰۰
۱۴۱ تحلیل و بهبود یک طرح احراز اصالت در شبکه‌های اینترنت خودرویی محمد خدارحم‌پور پنج‌شنبه ۹:۴۰ - ۹:۲۰
۱۶۰ تحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبک‌‌وزن شرما و همکاران فهیمه نیکخواه پنج‌شنبه ۱۰:۰۰ - ۹:۴۰


پنج شنبه - ۸ تا ۱۰ - سالن B (معماری کامپیوتر)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۲۱ کاهش نرخ سالمندی واحد حساب و منطق با متعادل کردن بارکاری هسته ها فردوس شریفی پنج‌شنبه ۸:۲۰ - ۸ دکتر حاکم بیت‌اللهی

دکتر هاجر فلاحتی
۲۹ زمان بندی مجدد تراشه های قابل بازپیکربندی به صورت تکاملی با هدف بهبود پالس ساعت داوود داوری پنج‌شنبه ۸:۴۰ - ۸:۲۰
۶۱ PB-IFMC: A Selective Soft Error Protection Method Based on Instruction Fault Masking Capability آزاده مختارپور پنج‌شنبه ۹:۰۰ - ۸:۴۰
۱۳۵ Characterizing the Energy Consumption and Maximum Coverage of 802.15.1 V4.2 for Wearable Home-care Monitoring Systems نسیبه حشمتی پنج‌شنبه ۹:۲۰ - ۹:۰۰
۱۷۴ بررسی تاثیر افزایش زیرباند در مدل سازی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی صدیقه صیفی پنج‌شنبه ۹:۴۰ - ۹:۲۰
۱۹۷ کمپرسور مغناطیسی تقریبی بر پایه ‏ی منطق درون حافظه ‏ای علی زارعی پنج‌شنبه ۱۰:۰۰ - ۹:۴۰


پنج شنبه - ۸ تا ۱۰ - سالن C (هوش مصنوعی)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۴۳ FKNDT: a Flexible Kernel by Negotiating between Data-dependent Kernel Learning and Task-dependent Kernel Learning فاطمه علوی پنج‌شنبه ۸:۲۰ - ۸ دکتر عادل ترکمان رحمانی

دکتر ناصر مزینی
۸۵ به کارگيري معيار فازي انتخاب ويژگي چندهدفه در يادگيري بی نظارت سمیه عیالواری پنج‌شنبه ۸:۴۰ - ۸:۲۰
۱۳۹ برنده می‌شوم؟» پرسش و پاسخ چندگزینه‌ای فارسی» سجاد قنبری‌نسب پنج‌شنبه ۹:۰۰ - ۸:۴۰
۱۵۴ کنترل ترافیک مبتنی بر سیستم های چندعامله سارا صیادی پنج‌شنبه ۹:۲۰ - ۹:۰۰
۱۶۱ Automated Iris Segmentation and Robust features Extraction Based on parallel SURF Feature Model وحید رحمانی پنج‌شنبه ۹:۴۰ - ۹:۲۰
۱۷۰ طبقه‌بندی چند برچسبه تکه‌ای-خطی مبتنی بر ساختار سلولبندی پهن‌حاشیه ندا ازوجی پنج‌شنبه ۱۰:۰۰ - ۹:۴۰
۲۳۴ تشکیل ماتریس نگاشت برای جهت یابی همدوس منابع باند پهن میلاد جوادزاده پنج‌شنبه ۱۰:۲۰ - ۱۰:۰۰


پنج شنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن A (علوم داده)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۸۹ Maximum Separability by L-shapes فرناز شیخی پنج‌شنبه ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ دکتر محمد سبکرو

دکتر حسین رحمانی
۱۲۷ ارائه روشی برای تخمین مقادیر از دست رفته برای دادگان پزشکی مبتنی بر مقادیر همسایگان در فضای ویژگی های انتخابی فاطمه سلحشور پنج‌شنبه ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰
۱۵۰ ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه‌بندی گراف برای سیستم‌های توصیه‌گر سهیل زنگنه پنج‌شنبه ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰
۱۶۵ An Ontology-based Open Data Interoperability Approach for Cross-Domain Government Data Services هادی معصومی پنج‌شنبه ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰
۲۰۲ Machine Learning-based Interference Detection in GPGPU Concurrent Kernel Execution نگار علیزاده پنج‌شنبه ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰


پنج شنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن B (پردازش سیگنال)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۳۸ Design and collecting the speaker independent data set of voice commands for controlling the smart home appliances based on Persian speech لیلا صفرپور پنج‌شنبه ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ دکتر محمدرضا محمدی

دکتر عباس کوچاری
۷۴ Automated Segmentation of Cardiac Fats On Computed Tomography Based On Textural Features علی کاظمی پنج‌شنبه ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰
۱۴۳ Gland Segmentation in Histopathological Images by Deep Neural Network صفیه رضایی پنج‌شنبه ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰
۱۶۴ تحمل‌پذیریِ اشکال در حس‌گرهای اینترنت اشیا با استفاده از شبکه‌های عصبی هاشم محمدخانی پنج‌شنبه ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰
۱۷۶ Localization of Fetal Head in Ultrasound Images by Multiscale View and Deep Neural Networks زهرا سبحانی‌نیا پنج‌شنبه ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰


پنج شنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن C (سامانه‌های شناختی)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۶۳ الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گراف‌ها مبتنی بر دوری از مرکز گراف سمیه چک پنج‌شنبه ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ دکتر بابک ناصرشریف

دکتر شیما طبیبیان
۷۸ تصمیم‌یار قاضی در مورد پرونده‌های کیفری با استفاده از معماری biLSTM فرناز صباحی پنج‌شنبه ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰
۸۸ رفع ناهمخوانی به کمک خوشه بندی در فضای معنايی پنهان زینب نخعی پنج‌شنبه ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰
۹۷ High Accuracy Multi-input DNA Logic Gate using the Spatially Localized DNA structures احسان جمالزاده پنج‌شنبه ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰
۱۱۱ استفاده از روش‌های انتقال یادگیری و تطبیق دامنه برای بازشناسی احساس گفتار بین فاطمه حمیداخلاقی پنج‌شنبه ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰


پنج شنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن A (امنیت کامپیوتر)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۵۳ A Secure and Efficient Mobile Payment Protocol with Fair-Exchange Feature فرحناز زمانیان پنج‌شنبه ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دکتر نصور باقری
۱۱۰ بهبود یک پروتکل احراز اصالت سبک وزن برای سرویس های موبایلی توزیع شده مبتنی بر فضای ابری محمدامین راکعی پنج‌شنبه ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰
۱۵۳ ارائه یک روش تشخیص برای مقابله با حملات مبتی بر تقویت در شبکه های نرم افزار محور شکیب کماسی پنج‌شنبه ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰


پنج شنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن B (پردازش سیگنال)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۴ یک شبکه عصبی کانولوشنی هیستوگرامی برای شناسایی حالت چهره حمید صادقی پنج‌شنبه ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ دکتر محمدرضا محمدی

دکتر عباس کوچاری
۱۷۳ Image Inpainting by Adaptive Fusion of Variable Spline Interpolations غزاله قربان‌زاده پنج‌شنبه ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰
۱۹۳ Robustness and Imperceptibility Enhancement in Watermarked Images by Color Transformation مائده جمالی پنج‌شنبه ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰


پنج شنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن C (سامانه‌های شناختی)
شماره مقاله عنوان ارائه دهنده روز ساعت رئیس نشست
۲۲ رویکرد چند وظیفه‌ای برای یافتن زیرفضای مشترک بین افراد در سیستم‌های تشخیص احساس از روی سیگنال EEG الهام کلهر پنج‌شنبه ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ دکتر محمدرضا کنگاوری

دکتر محمدرضا دلیری
۵۶ Sentiment analysis of text using Rhetorical Structure Theory شیما سیار پنج‌شنبه ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰
۱۳۰ A Transfer Learning Algorithm Based on Linear Regression for Between-Subjects Classification of EEG Data سپیده حاجی‌پور پنج‌شنبه ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰