منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی نویسندگان، استاندارد ارسال مقاله ...

وظایف نویسندگان:

 • استانداردهای گزارش نتایج

  نویسندگان مقاله ملزم به ارائه‌ی نتایج دقیق از پژوهش خود به همراه تحلیل هدفمند از میزان اهمیت این نتایج هستند. لازم است تا داده‌های مرتبط با رعایت دقت در متن مقاله ارائه شود. وجود عبارات نادقیق و گمراه کننده از مصادیق رفتار غیر اخلاقی بوده و قابل قبول نیست.

 • استاندارهای اصالت پژوهش، سرقت علمی و انتشار هم‌زمان

  نویسندگان تنها مجاز به انتشار پژوهش‌هایی هستند که از یک تحقیق مستقل ایجاد شده باشد و ملزم به ارجاع مناسب به پژوهش‌ها و یا نقل قول‌های دیگران هستند. سرقت علمی به هیچ وجه پذیرفته نیست و سریعاً منجر به رد مقاله خواهد شد. ارسال یک مقاله‌ی واحد به بیش از یک کنفرانس از مصادیق انتشار غیر اخلاقی بوده و قابل قبول نیست.

 • استاندارهای تألیف

  عنوان نویسندگی یک مقاله تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که مشارکت قابل توجه در ایده، طرح، اجرا، و یا تفسیر پژوهش‌های مورد مطالعه داشته باشد. نویسنده‌ی مسئول مقاله ملزم به بررسی این موضوع و اطمینان از وارد شدن نام تمامی افراد ذینفع در لیست نویسندگان مقاله خواهد بود. نویسنده‌ی مسئول همچنین باید از تصدیق ویرایش نهایی و قبول ارسال مقاله برای انتشار توسط تمام نویسندگان اطمینان حاصل کند.

 • استانداردهای افشا و تضاد منافع

  تمامی نویسندگان لازم است تا هرگونه تضاد منافع مالی و یا تضاد منافع اساسی را که احتمال دارد بر روی نتایج و یا تفسیر مقاله‌ی ارسالی تأثیر گذارد، به‌صورت صریح بیان کنند. تمامی منابع مالی انجام پژوهشی لازم است تا آشکارا بیان شود.

 • استانداردهای خطا‌های اساسی در پژوهش‌های منتشر شده

  هنگامی که یک نویسنده مطلع شد که یک خطای اساسی یا یک بی‌دقتی در انجام پژوهش منتشر شده‌ی خود دارد، نویسنده ملزم است تا این موضوع را به موسسه‌ی انتشارات اطلاع داده و هماهنگی‌های لازم را با سردبیر در راستای حذف و یا تصحیح مقاله انجام دهد.