اخبار

مهم: تاریخ ارسال نسخه نهایی مقالات

amazing caves coverimage
تاربخ خبر : ۲۴ آذر ۱٣۹٨

برای تمامی نویسندگان مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی یا پوستری ضروری است که تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ ثبت نام خود را تکمیل کرده و نسخه نهایی مقاله خود را ارسال نمایند. لازم به ذکر است که این تاریخ به هیچ نحو تمدید نخواهد شد.