اخبار

درخواست محل اسکان

amazing caves coverimage
تاربخ خبر : ۷ دی ۱٣۹٨

شرکت کنندگانی که متقاضی اسکان در شب چهارشنبه ۱۱ دی ماه می باشند می بایست درخواست خود را حداکثر تا بعد از ظهر روز یکشنبه ۸ دی ماه به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. بدیهی است برای درخواستهایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. لطفاً عنوان ایمیل ارسالی را نیز "درخواست محل اسکان" قرار داده و در متن ایمیل شماره مقاله و نام فرد درخواست دهنده را ذکر نمایید.